dD Kedidi Kaki Palsu 100% Handmade. RINGANKAN & PERMUDAHKAN.

Penyerahan Tanggungjawab Untuk Acara Lari “Feet For Run”

Saya, yang bertanda tangan di bawah, dengan ini mengakui bahawa saya telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut yang berkaitan dengan penyertaan saya dalam acara “Feet for Run” yang diadakan oleh Kedidi Global Sdn Bhd, bersama-sama dengan UKM GSB dan DBKL sebagai rakan kongsi strategik, pada 07 Januari 2024 (“Acara”).

  1. KESIHATAN DAN KESELESAAN DIRI SENDIRI: Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya memahami risiko dan tanggungjawab peribadi saya terhadap kesihatan dan kesejahteraan fizikal saya semasa menyertai Acara. Saya telah memastikan bahawa saya dalam keadaan sihat untuk menyertai acara ini dan telah mendapat nasihat perubatan jika perlu.
  2. PENYERAHAN TANGGUNGJAWAB KE ATAS KECEMASAN KECELANAAN: Saya dengan ini melepaskan, membebaskan, dan mengecualikan Kedidi Global Sdn Bhd, UKM GSB, dan DBKL, bersama dengan pegawai, agen, pekerja, dan wakil mereka dari sebarang tanggungjawab terhadap kecederaan fizikal, kerosakan harta benda, atau kerugian yang mungkin berlaku semasa atau selepas penyertaan saya dalam Acara.
  3. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DIRI SENDIRI: Saya dengan ini mengakui bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan diri sendiri semasa penyertaan dalam Acara dan akan mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak penganjur untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua peserta.
  4. KEPENTINGAN PERIBADI: Saya membenarkan penggunaan gambar, rakaman audio, atau imej saya semasa Acara untuk tujuan promosi atau dokumentasi oleh penganjur atau pihak berkuasa yang berkaitan, tanpa sebarang bayaran atau persetujuan tambahan.
  5. PEMBATALAN ACARA: Saya memahami bahawa penganjur berhak untuk membatalkan atau menangguhkan Acara atas sebab-sebab tertentu seperti keadaan cuaca buruk, bencana alam, atau faktor lain di luar kawalan penganjur. Dalam keadaan tersebut, saya tidak akan meminta bayaran balik atau menuntut pampasan dari penganjur.

Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya menyertai Acara ini atas kemahuan sendiri dan memahami sepenuhnya risiko serta tanggungjawab yang terlibat. Saya dengan sukarela melepaskan hak untuk menuntut sebarang ganti rugi atau pampasan daripada penganjur atau pihak berkaitan.