dD Kedidi Kaki Palsu 100% Handmade. RINGANKAN & PERMUDAHKAN.

Terma dan Syarat – Larian Feet For Run 2024

Sila baca semua terma dan syarat (“Terma”) dengan teliti. Setiap individu yang mendaftar untuk menyertai acara Larian Feet For Run 2024 (“Acara”) (dan, jika berkenaan, dalam kes peserta di bawah umur 18 tahun, ibu bapa, penjaga, atau wakil sah mereka) (“Peserta”) menyatakan dan mengakui telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan Terma di bawah dan berjanji untuk mematuhi dan terikat dengannya.

Larian Feet For Run 2024 (‘Acara’) dimiliki oleh Kedidi Global Sdn Bhd (‘Kedidi Global’), dan dianjurkan oleh UKM-GSB dan DBKL sebagai rakan strategik.

Acara ini akan diadakan pada 07 Januari 2024 (“Tarikh”). Penganjur berhak untuk menangguhkan atau membatalkan Acara pada bila-bila masa.

KELAYAKAN: 

Acara ini terbuka kepada semua dan setiap peserta menghadiri Acara atas kemahuan sendiri. Larian 3KM dan 7KM terbuka kepada peserta berusia 5 tahun ke atas. Peserta berusia 5 – 17 tahun MESTILAH ditemani oleh SEKURANG-KURANGNYA SATU peserta dewasa berusia 18 tahun ke atas dari kategori yang sama yang sentiasa bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

PENDAFTARAN ACARA: 

 1. Dengan mendaftar dan memberikan sebarang maklumat, peribadi atau sebaliknya, untuk mendapatkan akses dan menyertai Acara atau sebarang aktiviti berkaitan dengan Acara, peserta dianggap memberikan kebenaran nyata kepada Penganjur dan rakan kongsi dan penaja Acara (jika ada) untuk menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk tujuan pemasaran, statistik, dan perancangan. 
 2. Penganjur berhak untuk menghubungi peserta dari semasa ke semasa melalui apa-apa cara. Sebarang notis yang dihantar ke alamat e-mel yang didaftarkan dengan Penganjur akan dianggap diterima oleh peserta. 
 3. Jika peserta memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, usang, atau tidak lengkap, Penganjur boleh menangguhkan atau menghentikan pendaftaran peserta dan menolak sebarang penggunaan semasa atau akan datang bagi sebarang komponen Acara. 
 4. Tiada bayaran balik akan diberikan atas penangguhan atau penghentian pendaftaran peserta. Penganjur tidak akan memberi perhatian atau bertanggungjawab dalam apa jua cara terhadap sebarang pertikaian yang timbul dari Data Pendaftaran yang tidak lengkap atau tidak tepat dalam borang pendaftaran Acara yang dilengkapkan oleh peserta. 
 5. Setelah pendaftaran peserta telah diproses dengan baik, tidak akan ada bayaran balik bagi peserta yang akhirnya tidak menyertai Acara atas apa jua sebab. 
 6. Semua ukuran baju T-shirt tertakluk kepada toleransi 0.5+/- inci. Semua warna, reka bentuk, dan bahan barangan (seperti baju Acara, pingat penamat, bib, beg cenderahati, dll.) tertakluk kepada perubahan tanpa notis. 
 7. Tidak akan ada bayaran balik atas yuran pendaftaran jika Acara dibatalkan atas sebab keadaan memaksa iaitu, disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kawalan Penganjur (termasuk tetapi tidak terhad kepada jerebu, ribut, hujan lebat, cuaca buruk, angin, tindakan Tuhan, keganasan, atau keadaan lain) dan yang menurut pandangan Penganjur, menjadikan tidak mungkin atau tidak selamat untuk mengadakan Acara.

PENYERTAAN ACARA: 

 1. Penganjur berhak untuk menolak kemasukan kepada mana-mana pemohon di bawah umur 5 tahun untuk 7KM.
 2. Bib yang diberikan kepada peserta semasa Sesi Pengambilan Kit adalah wajib dipakai sepanjang Acara. Kemasukan akan dilarang jika tidak memakai bib. 
 3. Walaupun langkah berjaga-jaga yang munasabah akan diambil oleh Penganjur untuk memastikan keselamatan peserta, peserta yang hadir ke acara tersebut adalah atas risiko sendiri dan Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau terikat untuk sebarang kecederaan atau kematian bagaimana pun timbul dari latihan, semasa atau selepas penyertaan dalam Acara. Peserta sangat digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan dan/atau berunding dengan pengamal perubatan mereka sebelum pendaftaran dan sebelum hari Acara sebenar. 
 4. Adalah tanggungjawab mutlak setiap peserta untuk memberitahu kakitangan perubatan/pengawal keselamatan sesi mengenai sebarang kecederaan atau alasan yang menghalang mereka daripada bersenam. 
 5. Jika peserta merasa letih, gelisah, atau cedera pada bila-bila masa semasa atau sebelum sesi, mereka harus segera memberitahu kakitangan perubatan/pengawal keselamatan dan menahan diri daripada menyertai sesi tersebut. 
 6. Peserta mesti berhenti dari sesi dengan segera, jika dikehendaki oleh mana-mana ahli kakitangan perubatan/pengawal keselamatan rasmi. 
 7. Penganjur tidak boleh dianggap bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan atau kecurian harta semasa sesi. 
 8. Penganjur berhak untuk mengubah Peraturan dan Peraturan Acara yang akan diberitahu di Platform Pendaftaran Acara dan adalah tanggungjawab semua peserta untuk terus mengikuti sebarang perubahan. 
 9. Penganjur berhak untuk mengubah tarikh, tempat atau membatalkan Acara pada bila-bila masa tanpa memberitahu peserta dari awal, di mana pihak Penganjur akan cuba sedaya upaya untuk memberitahu peserta tentang sebarang perubahan sebelum Tarikh Acara berlangsung.
 10. Penganjur tidak bertanggungjawab terharap sebarang ralat, pengabaian, gangguan, pemadaman, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, pencurian atau pemusnahan, akses tidak dibenarkan kepada, atau pengubahan komunikasi pengguna, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal rangkaian telefon, system dalam talian computer, pelayan atau pembekal, peralatan computer, perisian, kegagalan e-mel atau kesesakan trafik di Internet dan/atau Laman Web Rasmi.
 11. Peserta perlu memastikan bahawa mereka telah membaca dan memahami Notis Perlindungan Data Peribadi mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan, dan pengurusan data peribadi Peserta. Dengan membaca dan bersetuju dengannya, Peserta bersetuju untuk memberi kuasa dan membenarkan Penganjur dan/atau mana-mana syarikat subsidiannya untuk mengumpul, menyimpan, menggunakan, dan mendedahkan data peribadi Peserta untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi.